ورکشاپ عملی بتاریخ 3 سپتامبر “ همکاری موفق در شبکه های اجتماعی“

ورکشاپ عملی بتاریخ 3 سپتامبر همکاری موفق در شبکه های اجتماعی“ 

وکسانی که متعهد با کار همراه مهاجرین اند

چرا؟

ازماه ها (حتا سالها) بدین طرف اشخاص و گروه ها دست به دست هم میدهند ومتعهد میشوند تا برای مهاجرین امکانات رسیدن وزندگی درتورینگن را آسانترسارند ومشارکت آنها را تقویت بخشند. اما کسانی که جدیدآ به تورینگن میایند شروع میکنند تا زندگی خود راخود سازماندهی کنند.

:دراین ورکشاپ میخواهیم پاسخی به سوالات متداول درمورد کار شبکه ای پیدا نماییم

– چگونه ما میتوانیم یک همکاری سازنده وباهم درکارشبکه ای ایجاد نماییم؟

– چگونه با یکدیگر ارتباط برقرارنماییم آنالوگ یا دیجیتال، که باید چی را بداند؟

چگونه ما کار خود را مفید و خوب سازماندهی کنیم، بدون اینکه استرس و نا امیدی ایجاد شود؟ –

چه کسی در واقع تصمیم می گیرد، به خصوص باوجود داشتن مشارکت مختلف و اندازه علاقه درکار؟

کی؟

این ورکشاپ برای کسانی است که:

– کسانی که سابقه مهاجرت وفرار دارند وخودشان کارخودرا سازماندهی میکنند (میخواهند بکنند)

– کسانی که به علاقمندی مصروف کاربا مهاجرین اند

 -علاقمندان از ازگان ها وانجمن های مردمی

و این ورکشاپ توسط 3 مشاورباتجربه درعرصه سازماندهی ، مربی واستاد رهنما پیش برده میشود.

چی؟

و دراین ورکشاپ چی اتفاق میافتد؟

– معرفی امکانات در کنترل پروسه همکاریها و یافتن تصامیم

– معرفی موضوعات خود و امتحان کردن میتودهای جدید در گروپهای کاری

– وقت برای تبادله نظریات

چی وقت و درکجا؟

روزشنبه مورخ 03.12.2016 ازساعت 10 قبل ازظهر الی 17 شام در Radio F.R.E.I.

Lernplatz (4. OG), Gotthardtstr. 21, Erfurt

اشتراک در ورکشاپ رایگان میباشد!

ثبت نام لطفا الی تاریخ 25 ماه نوامبر2016

>> ورکشاپ به زبان آلمانی دایرمیشود. اگر ضرورت به ترجمان در زبان های دیگردارید لطفآ الی تاریخ 18 ماه نوامبرسال 2016 برای ما اطلاع دهید.

تماس: Angelika Heller (Radio F.R.E.I.) Tel. 0361–7467422 | Email: stadtfinden@radio-frei.

این ورکشاپ توسط پروژه Schau HIN“ des PARITÄTISCHEN ایالت تورینگن با همکاری Bildungswerk BLITZ e.V. وپروژه „Weltoffen Solidarisch Dialogisch“ رادیوی آزاد (Radio F.R.E.I.) دایرمیگردد.